Skip to content Skip to footer

Program razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine – Izazov zelene tranzicije

Uzimajući u obzir da je cirkularna ekonomija prepoznata kao jedan od najvažnijih alata za zelenu tranziciju, Program razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine predstavljaće jedan od najznačajnijih strateških dokumenata.

Zelena tranzicija podrazumeva ekonomsku, energetsku i investicionu tranziciju, koje su zasnovane na održivom korišćenju resursa i energije, smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu, primeni inovacija i digitalnih alata, znanju, dodatoj vrednosti i većoj konkurentnosti privrede.

U okviru Programa predložen je i Akcioni plan koji sadrži opšti cilj: „Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj cirkularne ekonomije u cilju podrške zelenoj tranziciji u Republici Srbiji“. Pored opšteg cilja Akcioni plan obuhvata 5 posebnih ciljeva:

  1. Podrška privrednom sektoru u transformaciji na cirkularni model poslovanja.
  2. Podrška lokalnim samoupravama u stvaranju cirkularnih zajednica (jačanje kapaciteta lokalnih samouprava je neophodan korak u sprovođenju bilo koje vrste reformi na nacionalnom nivou, a posebno je značajan za cirkularnu ekonomiju u kojoj pored privrede direktno učestvuju i građani, kao potrošači i korisnici usluga).
  3. Unapređenje sistema upravljanja otpadom kroz efikasnije korišćenje otpada u cirkularnoj ekonomiji.
  4. Podrška primeni zelenih javnih nabavki i dobrovoljnih instrumenata iz oblasti zaštite životne sredine.
  5. Podizanje svesti zainteresovane javnosti i obrazovnih institucija o konceptu cirkularne ekonomije.