Skip to content Skip to footer

Evropska Unija usvojila novu Direktivu u oblasti krivičnopravne zaštite životne sredine

Nova Direktiva o ekološkom kriminalu zamenjuje Direktivu 2008/99/EC o zaštiti životne sredine kroz krivično pravo. Nakon evaluacija 2019. i 2020. godine, Komisija je utvrdila da Direktiva nije bila dovoljno efikasna. Broj uspešno istraženih i osuđenih krivičnih dela u oblasti životne sredine ostao je veoma nizak, sankcije su bile preniske da bi bile odvraćajuće, a prekogranična saradnja je bila nedovoljna. Postojale su praznine u sprovođenju u svim državama članicama i na svim nivoima lanca sprovođenja (policija, tužilaštvo i sudovi). Nedostatak pouzdanih podataka takođe je ometao praćenje efikasnosti postupaka za krivična dela u oblasti životne sredine.

Komisija je 2021. godine predložila novu Direktivu, koja je uključivala ovih šest ciljeva:

  • Pojašnjenje termina koji se koriste u definicijama ekološkog kriminala koji ostavljaju previše prostora za tumačenje (npr. „znatna šteta“);
  • Ažuriranje Direktive tako što će u njen delokrug uključiti nove sektore ekološkog kriminala;
  • Definisanje vrste i nivoa kazni za ekološka krivična dela;
  • Podsticanje prekogranične istrage i krivično gonjenje;
  • Poboljšanje informisanosti u donošenju odluka o ekološkom kriminalu kroz poboljšano prikupljanje i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa zajedničkim standardima u svim državama članicama, kao i
  • Poboljšanje efikasnosti nacionalnih lanaca sprovođenja.

Pozivamo sve koje bi želeli da saznaju više o tome kakav će uticaj imati nova Direktiva EU o krivičnopravnoj zaštiti životne sredine na Srbiju, da se prijave za učešće na konferenciji Zelena pravda: Implementacija horizontalnog ekološkog zakonodavstva na sledećem linku.